NEO FUNDAMENTALIS, RADIKALISME DAN POLITIKAL ISLAM; KECELARUAN MANHAJ YANG TIADA PENGHUJUNG

BAHAGIAN KETIGA

Siapakah Yang Dimaksudkan Dengan Golongan Ushuliyah/ Fundamentalis

Artikel ini diterbitkan untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan


Fundamentalisme dalam definisi yang mudah difahami sebagai aspirasi untuk kembali kepada asal usul agama berdasarkan interpretasi literal kitab-kitab awal. Ia boleh diaplikasikan kepada agama-agama lain seperti Kristian, Yahudi mahupun Islam kerana setiap dari agama ini mempunyai kelompok minoriti fundamentalis. Istilah “fundamentalism” diperkenalkan pertama kalinya dalam The Shorter Oxford English Dictionary setelah penerbitan 12 risalah teologi yang berjudul The Fundementals: A Testimony of Truth iaitu sebuah tulisan yang dianggap oleh penterjemah menggunakan pendekatan saintifik-kritikal dari ahli-ahli teologi Protestan terhadap buku tentang Injil.[i]  Menurut Martin Kramer, fundamentalis pada asalnya adalah istilah Kristian. Ia digunakan pada awal abad ini dengan merujuk kepada beberapa gereja Protestan dan beberapa organisasi yang mengekalkan terjemahan literal dari Bible. Golongan ini menentang ahli-ahli teologi yang membuat terjemahan baru dari Bible.[ii]

Menurut Marty dan Appleby, fundamentalisme dan fundamentalis adalah berkisar kepada sikap ingin melawan atau berjuang yang merangkumi usaha-usaha untuk menentang kembali golongan yang mengancam identiti atau status-quo yang menjadi pegangan hidup mereka.  Menurutnya lagi, golongan fundamentalis berjuang untuk menegakkan cita-cita serta matlamat yang mencakupi persoalan hidup secara umum di dalam ruang lingkup nilai dan identiti tertentu yang di rujuk dari generasi lepas ataupun yang kontemporari. Oleh sebab itu amat difahami apabila golongan fundamentalis ini menentang golongan-golongan tertentu yang muncul dalam bentuk penyimpangan dari ideologi dan ajaran agama.[iii]  Tambahan pula golongan ini mempunyai logik dan identiti tersendiri serta merasakan diri mereka eksklusif seterusnya mewujudkan garis pemisah dengan golongan-golongan yang lain. Marty dan Appleby juga telah merumuskan bahawa golongan fundamentalis mempunyai ciri-ciri perjuangan atas nama Tuhan atau idea-idea yang lain dan ia mirip kepada ciri-ciri yang ada pada radikalisme.

Menurut definisi bahasa pula, fundamentalis bermaksud kembali kepada asal atau kembali kepada Al Quran dan Sunnah . Istilah ‘ushul’ menurut pemahaman ulama adalah bererti ‘Al Quran dan Sunnah’.[iv]  Golongan ushuliyah/fundamentalis ini secara umumnya, memahami doktrin Islam secara harfiah/literal[v], menolak interpretasi rasional mahupun konstektual terhadap teks-teks Al Quran dan hadis, kurang bertoleransi terhadap fahaman atau aliran yang berbeza dengan praktik mereka, mempunyai ciri-ciri eksklusif, memperjuangkan Islam secara total di samping mendesak agar syariat Islam dapat dilaksanakan dalam pemerintahan.  Implikasi dari pematuhan terhadap pemahaman literal dari Al Quran dan Sunnah ini maka ia diterjemahkan dalam bentuk komitmen untuk menyokong perlaksanaan hukum syariah dan penegakkan sesebuah Negara Islam. 

Sekiranya istilah fundamentalis dikaitkan dengan kepercayaan literal terhadap teks-teks Al Quran dan mesej daripadanya sebagai arahan dari Allah S.W.T maka semua umat Islam akan dikategorikan sebagai fundamentalis. Justeru, istilah ini tidak akan memberi makna apa-apa bagi tujuan analisa mahupun perbincangan. Tetapi apabila istilah fundamentalis dikaitkan dengan usaha untuk kembali kepada zaman kegemilangan Islam maka ia akan memberi makna yang lebih signifikan. Gerakan Islam yang dilabel sebagai fundamentalis Islam adalah merujuk kepada gerakan salafi yang juga menjadi doktrin rasmi Arab Saudi. Doktrin asas salafi percaya bahawa ajaran Islam telah dicemari oleh doktrin dan inovasi-inovasi baru (bida’ah). Justeru, golongan ini ingin mengembalikan umat Islam ke zaman kegemilangan tersebut (iaitu era khilafatisme).[vi]

Umat Islam kontemporari sering terkeliru dengan kewujudan banyak gerakan Islam di merata pelosok dunia sekarang. Oleh kerana kurangnya maklumat yang diperolehi serta tengelamnya isu perjuangan sebenar mereka yang telah dimanipulasi oleh media maka gerakan Islam diberi pelbagai label yang akhirnya mencemarkan imej Islam itu sendiri. Mengambil contoh terdekat di Asia Tenggara, penubuhan Front Pembela Islam (FPI) yang menentang aktiviti kemungkaran dalam masyarakat dan Lasykar Jihad (LJ) di Indonesia yang membela umat Islam yang diserang oleh Kristian adalah berbeza dengan matlamat penubuhan Al Jama’ah Al Islamiyah. Sememangnya FPI dan LJ ditubuhkan untuk memperjuangkan agenda Islam tetapi aktiviti mereka terhad kepada situasi dan tempat tertentu serta matlamat mereka tidak sama seperti Al Jama’ah Al Islamiyah yang berkehendakkan penegakan sebuah Daulah dan Khilafah Islam agar syariat Islam dapat dilaksanakan.

Dalam konteks ini pandangan Azyumardi Azra tentang dua jenis kumpulan radikal Islam di Indonesia adalah amat bertepatan. Kumpulan pertama seperti FPI dan LJ berpendapat kewujudan mereka pada asalnya dalam konteks tempatan sahaja manakala kategori kedua adalah kumpulan radikal yang di pengaruhi serta mempunyai hubungan dengan gerakan-gerakan di Timur Tengah. Gerakan di Timur Tengah ini mempunyai pandangan dan gagasan politik yang lebih luas serta bercita-cita menegakkan satu Khilafah. Dari segi ideologi, mereka berpegang kepada ideologi radikal salafi.[vii]

Satu lagi istilah yang mempunyai kaitan dengan fundamentalis adalah Islamisme. Islamisme  boleh diinterpretasikan sebagai penggunaan agama Islam untuk matlamat sosial dan juga politik. Justeru, Islamis adalah golongan yang komited terhadap proses Islamisasi (iaitu proses menubuhkan Negara Islam yang berteraskan undang-undang syariah dan menerapkan nilai-nilai agama terhadap masyarakat) dalam negara Islam.[viii] Dalam definisi yang betul, fundamentalis sebenarnya tidak langsung melibatkan unsur-unsur keganasan justeru penggunaan istilah ini adalah tidak bersesuaian untuk menerangkan fenomena pengganas moden yang berorientasikan agama. Untuk menerangkan fenomena keganasan atas nama agama ini dengan lebih jelas sebenarnya istilah radikal atau militan islamis adalah lebih tepat kerana golongan ini yang bercita-cita untuk mengubah keseluruhan sistem dari akar umbi hingga ke atas dengan menggunakan pendekatan kekerasan. Justeru, wujud perbezaan di antara fundamentalis dan radikal Islamis yang mana aspirasi serta pendekatan yang digunakan adalah berbeza sama sekali.

Menurut Moghissi, Islamisme dan Islamis merujuk kepada tiga kategori kumpulan manusia. Islamisme adalah merujuk kepada individu atau kumpulan yang hanya menumpukan kepada aspek agama tanpa melibatkan agenda politik. Kategori kedua adalah kumpulan ‘Islamik liberal reformer’ yang bercita-cita mereformasi masyarakat mengikut kehendak Islam dan dalam masa yang sama menyesuaikan Islam dengan kehidupan zaman moden. Kategori ketiga dinamakan fundamentalis dan kumpulan ini wujud disebabkan fundamentalisme adalah respon masyarakat Timur Tengah terhadap dominasi penjajahan serta persaingan kuasa-kuasa besar.[ix]  Martin Kramer pula menggunakan istilah ’politikal Islam’ sebagai merujuk kepada gerakan dan kumpulan fundamentalis yang ingin kembali ke era kegemilangan serta mempunyai agenda politik yang luas. Manakala Islamis pula merujuk kepada umat Islam yang mempunyai cita-cita politik.[x]

Bersambung…..


[i] Lihat Patrick, Ryan; 1984:437.

[ii] Keterangan lanjut lihat Kramer, Martin, 2003, Coming to Terms: Fundamentalist or Islamist?, Middle Eastern Quarterly, Spring 2003, hlm 66-67.

[iii] Lihat Marty E. Martin dan R.Scott, Appleby: 1993: 25.

[iv] Lihat Ali Syu’aibi:2004:166.

[v] Literal mengikut makna dalam Kamus DBP Edisi Kedua, bermaksud lurus atau kurang berimaginasi, terjemahan secara harfiah iaitu perkataan demi perkataan yang bermaksud kaedah mereka di dalam memahami teks agama adalah sangat tekstual, harfiah atau apa yang tersurat. Mereka tidak mentafsir apa yang tersirat di sebalik teks-teks agama (ayat Al Quran dan hadis) sedangkan Nabi S. A.W menyatakan bahawa  Al Quran itu mengandungi makna lahir dan batin (tersirat).

[vi] Lihat Abd Hakeem Carney, t.t, Analysing Political Islam: The Need for a New Taxaonomy, hlm 199-200.

[vii] Lihat Azyumardi Azra, 2003, Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths dalam Kumar Ramakrishna and See Seng Tan, After Bali, The Threat of Terrorism in Southeast Asia, hlm 51.

[viii] Lihat Moghissi, Haideh, 2002:65-67.

[ix] Moghissi, Haideh: 2002, hlm 65-67.

[x] Lihat Kramer, Martin, 2003, Coming to Terms: Fundamentalist or Islamist?, Middle Eastern Quarterly, Spring 2003, hlm 70.


NEO FUNDAMENTALIS, RADIKALISME DAN POLITIKAL ISLAM; KECELARUAN MANHAJ YANG TIADA PENGHUJUNG

BAHAGIAN KEDUA

FUNDAMENTALIS DAN UTOPIA KHILAFAH ISLAMIYAH; APAKAH PUNCANYA DAN DI MANAKAH KESUDAHANNYA?

Artikel ini diterbitkan untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan

Perdebatan mengenai hubungan antara negara dan agama (din wa ’ad daulah) dalam pemerintahan di negara-negara di mana umat Islam menjadi penduduk majoriti telah menjadi permasalahan dan persoalan yang memuncak. Persoalan ini telah berlarutan sejak sekian lama bermula dari era pasca kolonial iaitu sejak lahirnya konsep negara bangsa di dunia umat Islam sejak awal abad ke 20 serta keruntuhan model kekuasaan Islam Turki Uthsmaniah pada tahun 1924. Pada ketika itu, kehadiran idea serta pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual yang berpengaruh mula mempersoalkan bagaimanakah agama seharusnya diletakkan dalam pemerintahan sesebuah negara. Seperti mana yang difahami bahawa konsep negara bangsa lahir dengan konsep memisahkan kedua-dua entiti agama dengan negara. Istilah negara bangsa terkandung di dalamnya dasar-dasar sekularisme yang memisahkan di antara autoriti negara (kekuasaan politik) yang bersifat duniawi dan autoriti agama (kekuasaan agama). 

Konsep negara bangsa kemudiannya melebarkan pengaruhnya ke wilayah dunia Islam pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 lalu membawa persoalan-persoalan yang baru. Umat Islam melihat apa yang berlaku pada abad pertengahan di  Eropah di mana terjadinya pengasingan di antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Sedangkan di dalam realiti politik dunia Islam keduanya berada dalam satu domain yang tidak boleh dipisahkan. Islam dengan konsep keseluruhannya (totalisme) di fahami sebagai satu konsep yang meliputi ad din wa’ad daulah iaitu kekuasaan keagamaan merangkumi negara.[i]

Walaubagaimana pun, konsep negara bangsa ini telah diadaptasikan oleh kebanyakan negara memandangkan kondisi politik yang membelenggu kebanyakan negara Islam pada ketika itu menyebabkan idea-idea tentang gagasan negara bangsa diaplikasikan dalam pemerintahan. Kebanyakan negara Islam yang ada di dunia pada hari ini dibangunkan berdasar kepada konsep negara bangsa tersebut. Hanya sebahagian sahaja negara yang mempertahankan bentuk pemerintahan mereka dengan beberapa pengubahsuaian sebagai negara yang berlandaskan agama seperti Arab Saudi, Iran dan Sudan. Sekiranya di analisa secara teliti walaupun ada negara yang mengakui bahawa pemerintahan dan kekuasaan mereka bercorak Islam tetapi pada hakikatnya tidak ada representasi kekuasaan politik baik negara atau pemerintahan yang secara murni bersifat Islamik.[ii]

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa mengapa golongan fundamentalis bercita-cita untuk menegakkan sebuah Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah. Untuk menjelaskan fenomena perjuangan golongan fundamentalis, artikel ini akan membincangkan siapakah yang dikatakan sebagai golongan fundamentalis, bagaimanakah mereka memahami syariat agama dan adakah seruan ke arah penegakan sebuah Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah itu wujud dalam Al Quran mahupun hadis-hadis Nabi S.AW. Seterusnya, artikel ini akan merumuskan samada gagasan Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh golongan fundamentalis ini adalah merupakan utopia atau tidak sehingga iamenjurus kepada kekeliruan di kalangan umat Islam kontemporari.

Fundamentalis dan Agenda Daulah Islamiyah serta Khilafah Islamiyah

Perdebatan tentang negara Islam tidak berpenghujung di merata pelosok dunia kerana tidak ada satu negara pun yang mempunyai model atau mengadaptasi konsep pemerintahan Islam yang hakiki. Malah sistem pemerintahan Islam juga sering dikritik kerana tidak demokratik, rigid dan zalim. Sebagai contohnya, proses peralihan kuasa di kalangan pemerintah tidak melibatkan rakyat dan hanya berkisar di kalangan penguasa yang berkuasa dan contoh ini dapat dilihat di Arab Saudi, Brunei dan beberapa negara Arab lain. Sistem kesultanan, kerajaan atau dinasti Islam yang ada dalam sejarah seperti Kerajaan Umaiyyah dan Abbasiyah secara umumnya diketahui bahawa sangat tidak demokratik kerana pemimpin yang akan datang ditentukan oleh pemimpin yang berkuasa pada hari ini malah lebih menjurus kepada pemilihan ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai yang mempunyai hubungan dengan pemerintah yang berkuasa. Sebagai contoh, Muawiyah yang merupakan Raja pertama dalam Kerajaan Umaiyyah telah melantik anaknya sendiri iaitu Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti selepas kematiannya pada 28 April 680M. Yazid juga adalah merupakan Putera Mahkota pertama dalam sejarah Islam. Begitu juga dengan Kerajaan Abassiyah di mana Raja pertamanya iaitu Abu Abbas yang meninggal dunia pada 10 Jun 754M telah melantik abangnya sendiri Abu Jaffer Mansoor sebagai pengganti.[iii]

Di pelbagai negara yang majoriti rakyatnya beragama Islam terdapat pelbagai praktik sistem pemerintahan. Ada negara yang menggunakan sistem monarki yang merupakan representasi dari model pemerintahan berdasarkan sistem warisan di mana kekuasaan diserahkan kepada Putera Mahkota dan kekuasaan ini hanya berlegar di kalangan  keluarga mereka sahaja. Ada pula negara Islam yang menggunakan sistem republik di mana teras kekuasaan adalah diletakkan di tangan rakyat yang memilih pemerintah mereka dan ada pula negara yang mengamalkan praktis federalisme di mana ia memberi kekuasaan/autonomi kepada wilayah tertentu tetapi masih bersatu dibawah pemerintahan umum. Justeru, keberagaman sistem, konsep dan praktik ini menyebabkan tiada penyelesaian ke arah satu solusi terhadap pemerintahan atau sebuah negara Islam yang ideal.[iv]

Di dalam mencari penyelesaian terhadap konsep dan bentuk negara Islam ini, kelompok-kelompok fundamentalis Islam mengganggap bahawa sistem pemerintahan Islamlah yang unggul dan memberi jaminan yang adil bagi warganegaranya. Namun begitu, bagaimanakah konsep negara Islam yang ideal dan sesuai pada zaman sekarang seperti yang digagaskan oleh kelompok-kelompok fundamentalis ini? Pertanyaan yang pertama yang harus dijawab adalah adakah konsep negara Islam dan Khilafah itu wujud? Bolehkan kita menamakan mana-mana negara di dunia pada masa ini sebagai sebuah negara Islam? Sudah tentu di kalangan  sesetengah umat Islam akan menunjukkan contoh Arab Saudi, Iraq, Iran, Libya, Kuwait, Syria, Bahrain, Qatar, Yaman, Sudan, Indonesia, Brunei dan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. 

Apa yang menarik, sesetengah negara yang dinyatakan ini adalah negara yang mengamalkan sistem monarki, autokratik menerusi rejim tentera, republik atau sekular. Justeru, secara perundangannya adakah negara-negara ini boleh dikategorikan sebagai sebuah negara Islam? Apakah kriteria-kriteria untuk mengesahkan bahawa negara-negara tersebut merupakan negara Islam. Adakah kerana umat Islam menjadi majoriti atau adakah kerana aspek-aspek ritual seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain ibadah dapat dilaksanakan dengan bebas atau ada sesetengah hukuman dan perundangan Islam dijalankan maka ia melayakkan negara tersebut dinamakan negara Islam? Persoalan ini perlu dikenal pasti terlebih dahulu bagi memahami mengapa kumpulan fundamentalis bercita-cita untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. Pemahaman terhadap konsep dan bentuk negara Islam ini amat penting kerana ia melibatkan sudut pandang yang berbeza lalu diterjemahkan dalam bentuk matlamat perjuangan bagi kelompok-kelompok fundamentalis seperti Ikhwanul Muslimin dan Al Jama’at Al Islamiyya di Mesir, Front Islamic Salvation (FIS) di Algeria, National Islamic Front di Sudan, Hizbut Tahrir di Lebanon, Jama’at al Islami di Pakistan, serta Darul Islam (DI) dan Al Jama’ah Al Islamiyah di Indonesia.

Bersambung….


[i] Lihat Muhammad Abid Al Jabiri:2001, hlm 57-58.

[ii] Lihat Esposito, John:1991:96.

[iii] Keterangan lanjut lihat Tareq Fatah, 2008, Chasing The Mirage, The Tragic Illusion of Islamic State, hlm 161 dan hlm 203.

[iv] Dalam konteks Malaysia sendiri, polemik Negara Islam masih lagi menjadi perdebatan. Adakah Malaysia sebuah negara Islam atau sebuah negara sekular? Tidak ada konsensus sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957 sama ada Malaysia sebuah Negara Islam atau sekular. Sebagaimana yang diketahui, sebuah Negara Islam didefinisikan sebagai sebuah negara yang menggunakan syariah dan mengguna pakai perundangan Islam. Perundangan Islam adalah undang-undang tertinggi berdasarkan Al Quran dan hadis. Sedangkan di dalam perlembagaan Malaysia, Islam hanya dinyatakan sebagai Agama Persekutuan. Kedua-dua bekas Perdana Menteri Malaysia (Tunku Abdul Rahman dan Tun Hussien Onn) menyatakan Malaysia adalah sebuah negara sekular. Tetapi bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia adalah sebuah Negara Islam. Bekas Menteri  yang bertanggungjawab kepada undang-undang iaitu Nazri Aziz pula menyatakan bahawa Malaysia bukan Negara Sekular. Keterangan lanjut lihat Salim Othman, Is Malaysia a Secular or Islamic State?, The Straits Time Singapore, 1 November 2012, lihat kenyataan Nazri Aziz: Malaysia’s not founded or endorsed as Secular State, dalam www.malaysiakini.com.news/212349 dan lihat kenyataan Tunku Abdul Rahman semasa ucapan harijadinya yang ke-80, Don’t Make Malaysia an Islamic State , dalam The Star, 9 Feb 1983.


NEO FUNDAMENTALIS, RADIKALISME DAN POLITIKAL ISLAM; KECELARUAN MANHAJ YANG TIADA PENGHUJUNG

BAHAGIAN PERTAMA

Artikel ini diterbitkan untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan

Apabila kita melihat corak atau trend keganasan kontemporari, tiga isu atau domain utama yang sangat menarik untuk dikaji adalah fenomena fundametalisme, radikalisme dan politikal Islam. Ketiga-tiga domain atau fenomena ini saling berkait dan pemahaman terhadap isu-isu yang membelenggu ummah menjelaskan bagaimana  keganasan berlaku dalam dunia Islam kontemporari. Kebangkitan beberapa gerakan Islam dengan pelbagai manhaj serta kaedah perjuangan mereka sejak berdekad yang lalu adalah manifestasi bagaimana kelompok-kelompok ini memahami teks-teks agama dan bagaimana ia dipraktik serta diterjemahkan dalam amalan dan kehidupan bermasyarakat mereka. Keberagaman pemahaman dan praktis ini telah melahirkan persoalan agama yang pelik, bukan sahaja dalam amalan dan praktis dalam kelompok itu sendiri malah ia menimbulkan kekeliruan yang lebih luas meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, hubungan antara agama, masyarakat dan pentadbiran sesebuah negara.

Fundamentalisme secara umumnya boleh difahami sebagai satu gerakan atau pegangan untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar (kembali kepada Al Quran dan Sunnah). Persoalan dasar dalam Islam seperti halal-haram dan pemahaman literal (harfiah) tentang teks Al Quran tidak menjadi isu yang besar kerana kebanyakan golongan fundamentalis masih boleh menterjemahkan dan mensosialisasikan fahaman agama sejajar dengan arus modernisasi. Fundamentalisme pada asasnya adalah reaksi kepada modernisme. Pada ketika itu, istilah atau aliran fundamentalis ini tidak menimbulkan sebarang masalah kepada dunia Islam. Namun, apabila apabila golongan atau kelompok ini mempunyai cita-cita politik maka kecelaruan kepada pemahaman, praktik dan tindakan mereka mula menimbulkan persoalan dalam dunia Islam kontemporari. Dalam ertikata yang mudah, domain fundamentalisme adalah berkaitan fahaman dan interpretasi tentang agama manakala radikalisme adalah adalah terjemahan dari fahaman mereka terhadap politikal Islam (kuasa dan pemerintahan negara).

Sebagai contoh yang paling mudah, amalan demokrasi (pilihanraya) yang sedang dipraktikkan oleh kebanyakan negara dalam dunia ini termasuk negara-negara yang dilabel sebagai negara Islam dianggap sebagai bukan ajaran Islam oleh golongan fundamentalis. Justeru, penolakan terhadap praktik demokrasi ini telah mencetuskan satu fenomena baru iaitu radikalisme yang menginginkan perubahan politik dengan cara kekerasan. Sekiranya golongan fundamentalis berjuang melalui kaedah dakwah, golongan radikal pula berjuang melalui manhaj jihad. Inilah yang sedang terjadi dewasa ini dengan mengambil contoh beberapa kelompok ekstremis dan radikalis seperti kumpulan Daesh dan Jamaah Islamiyah. Justeru, terdapat segelintir masyarakat Islam memilih jalan untuk berjihad bagi merealisasikan aspirasi politik mereka lanjutan dari pemahaman terhadap praktik politikal Islam.

Jika ditelusuri sejarah berkaitan radikalisme, ia boleh disimpulkan bahawa radikalisme adalah reaksi atau respon kelompok fundamentalis terhadap situasi dan kondisi yang sedang berlaku. Reaksi ini muncul dalam bentuk penolakan terhadap aliran mainstream dan penentangan terhadap sistem dan praktik dalam sesebuah negara. Penentangan dan penolakan ini sangat kuat kerana ideologi yang dipegang oleh mereka yang menyatakan bahawa hanya pegangan mereka sahaja yang betul. Penolakan dan penentangan ini menjadi lebih buruk sehingga mengakibatkan pertumpahan darah apabila kelompok ini mengamalkan budaya takfiri sesama umat Islam sendiri. Mangsa dalam keadaan ini bukan sahaja melibatkan orang bukan Islam malah ia melibatkan saudara Islam yang seagama dengan mereka.

Berdasarkan latarbelakang ini, kelahiran radikalisme dalam masyarakat boleh dilihat dan dikaji dari aspek politik, keagamaan, ekonomi, sosial, psikologi, pola pemikiran dan muamalat yang boeh dirumuskan seperti berikut:

 • Ceteknya pengetahuan agama mereka tentang hakikat agama
 • Memahami teks-teks Al Quran dan nas-nas secara literal (harfiah)
 • Memperdebat perkara-perkara furu’iyah (cabang) berbanding perkara-perkara  ushuli’yah (perkara pokok)
 • Berlebihan dalam mengharamkan
 • Kecelaruan konsep beragama
 • Mengikuti ayat Mustasyabihat tetapi meninggalkan ayat muhkamat
 • Cetek dan sempit pemikiran tentang maqasyid syariah, realiti dan sunnatullah

Hasil dari pemikiran dan pegangan seperti yang dibincangkan di atas maka lahirlah pola pemikiran dan doktrin agama yang sempit seperti berikut:

 • Taksub dan fanatik kepada kelompok sendiri
 • Tidak menerima hujah dari kelompok lain
 • Mewajibkan orang melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah S.W.T (contohnya menyimpan jambang, melarang perempuan untuk bekerja, dll)
 • Sikap keras yang tidak kena pada tempatnya
 • Buruk sangka
 • Budaya Takfiri

Fahaman Salafi Wahabi: Origin Kepada Ekstremisme Dan Radikalisme Kontemporari

Fahaman Salafi Wahabi: Origin Kepada Ekstremisme Dan Radikalisme Kontemporari

Artikel ini pernah diterbitkan secara online dan direproduce untuk bacaan umum. Disediakan oleh Dr Zul –  Penganalisa Keganasan

Isu Salafi Wahabi dan Salafi Jihadi sememangnya banyak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat awam sehingga menimbulkan banyak polemik dan perbahasan yang tidak berkesudahan. Pemahaman terhadap isu Wahabi dan Salafi ini akan memudahkan kefahaman terhadap kontroversi jihad dan radikalisme yang dapat dilihat pada kumpulan-kumpulan pengganas kontemporari. Artikel ini akan membincangkan bagaimana ideologi atau doktrin Wahabi menjadi landasan seterusnya mendapat momentum bagi menggerakkan perjuangan menegakkan sebuah Khilafah Islamiyah seperti yang diperjuangkan oleh kumpulan-kumpulan radikal seperti Darul Islam, Al Jama’ah Al Islamiyah dan Ad Dawla Al Islammiya Fii Iraq Wa-Ash Sham (Daesh) @ Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Persoalan tauhid, akidah dan bagaimana doktrin Wahabi diinterpretasi akan dibahaskan bagi mengenal pasti bagaimana dan mengapa ia mendapat tempat di kalangan pengikut kumpulan-kumpulan ekstremis dan teroris kontemporari. Intipati artikel ini adalah untuk memperincikan bagaimana fahaman Wahabi yang kemudiannya bertukar jenama menjadi fahaman Salafi berjaya mendapat tempat  dan menjadi latar belakang dalam gerakan- gerakan ekstremisme dan radikalisme. Artikel ini juga akan membincangkan mengapa fahaman Wahabi atau Salafi itu menjadi kontroversi seterusnya menjadi pemangkin kepada aktiviti-aktiviti keganasan yang dipaparkan oleh beberapa kumpulan radikal yang kita saksikan pada hari ini.

Sejarah Fahaman Atau Aliran Wahabi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap matlamat perjuangan gerakan- gerakan seperti Al Jama’ah Al Islamiyah, Boko Haram, Kumpulan Abu Sayyaf (KAS), Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM), Hizbur Tahrir (HT), Darul Islam (DI), Al Arqam, Daesh @ ISIS dan beberapa kumpulan radikal yang lain, perbincangan tentang aliran dan fahaman Wahabi adalah perlu dijelaskan bagi memahami ideologi dan manhaj perjuangan mereka. Ini adalah kerana untuk memahami sejarah gerakan ekstremis dan radikal ini secara holistik, perlu difahami apakah ideologi dan akidah anutan pengikut jamaah ini terlebih dahulu. Justeru, perkara pokok atau tema utama yang perlu diselidiki adalah fahaman Wahabi atau disebut juga sebagai Muwahiddun (golongan yang mentauhidkan Allah/ tuhan yang satu) yang menjadi latar belakang kepada gerakan-gerakan ini. Kebanyakan orang awam memahami atau merujuk serta mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan fahaman Salafi atau Salafiyah.

Walaupun Salafi dan Wahabi merupakan dua istilah yang berbeza tetapi sebenarnya kedua-dua istilah ini adalah merupakan fahaman atau ajaran yang sama. Penjelasan ini juga perlu dilakukan bagi menerangkan bagaimana pengikut gerakan radikal ini sebenarnya berselindung di sebalik akidah mereka dengan menyandarkan (menisbatkan) diri mereka dengan golongan Salafus Soleh. Sememangnya bagi masyarakat awam yang tidak memahami sejarah fahaman Wahabi akan terkeliru dengan naratif yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan sebegini sedangkan sebenarnya aliran fahaman Wahabi inilah yang telah menjurus umat Islam kepada fahaman beragama yang sempit, memecah-belahkan masyarakat dan menyuburkan radikalisme atas nama agama yang akhirnya mencemarkan imej agama dan imej umat Islam itu sendiri.

Boko Haram, KAS dan Hizbut Tahrir

Di dalam sejarah gerakan Islam, gerakan fundamentalis mula mendapat momentum sekitar abad ke 20 dan dipelopori oleh tiga gerakan utama iaitu Salafi Wahabi dan Ikhwan Muslimin yang mewakili kelompok Sunni dan Revolusi Syiah yang merupakan representasi dari kelompok Syiah. Untuk tujuan kertas kerja ini, hanya gerakan Salafi Wahabi yang akan dibincangkan secara terperinci kerana ia menjadi fahaman yang kontroversi di alaf ini. Wahabi adalah merupakan sebahagian dari kumpulan orang Islam (Firqah) yang dibangunkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1702-1787). Pihak yang menentang fahaman ini melabelkan gerakan ini sebagai Wahabi sementara pengikut fahaman ini menamakan diri mereka sebagai MuwahiddunSebenarnya wujud kekeliruan apabila melabelkan fahaman Muhamad bin Abdul Wahab ini dengan nama Wahabi kerana Abdul Wahab adalah nama bapa kepada pengasas fahaman ini dan beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Justeru, menamakan fahaman ini dengan nama Wahabi adalah suatu yang tidak tepat kerana pengasasnya adalah Muhamad bin Abdul Wahab. Seperti mana yang tercatat dalam kamus Munjid halaman 568:

Wahabiyah adalah suatu bahagian dari firqah Islamiyah dibangunkan oleh Muhamad bin Abdul Wahab (1702M-1787M). Lawannya menamainya sebagai Wahabiyah tetapi pengikutnya menamakan diri mereka “Al Muwahiddun” dan tariqat mereka dinamainya “Al Muhammadiyah”. Dalam Fiqah mereka berpegang kepada mazhab Hanbali disesuaikan dengan tafsir Ibnu Taimiyah.

Namun begitu, apa yang tercatat dalam kamus Munjid ini tidak semuanya tepat kerana jika dikaji, ulama-ulama Wahabi sendiri tidak menyangkal dakwaan dan gelaran Wahabi ini, malah mereka menamakan kumpulan tersebut dengan nama Wahabi sebagaimana yang terdapat pada tajuk kitab mereka Al Hadiyyah Al Saniyyah Wa Tuhfah Wahhabiah Al Najdiah yang dicetak oleh percetakan Ummul Qura’, Mekah pada tahun 1344 Hijrah. Seorang ulama Mazhab Syafi’i di Mekah iaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang meninggal dunia pada tahun 1304 Hijrah turut menulis sebuah buku yang menolak fahaman Wahabi ini dengan judul ‘Ad Duratus Saniyah Firraddi Alal Wahabiyah’ (Permata yang bertatah untuk menolak fahaman Wahabi) membuktikan bahawa nama Wahabi ini sudah wujud sejak sekian lama.

Fahaman Wahabi dianggap sebagai penerusan fahaman Ibnu Taimiyah, bahkan dalam banyak hal fahaman ini lebih radikal lagi daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Wahab sangat fanatik kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah malah dalam sesetengah keadaan Ibnu Wahab bersikap lebih keras dari kedua-dua tokoh ini. Aliran Wahabi ini sangat dominan di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Somalia, Algeria, Palestin dan Mauritania. Muhamad bin Abd Wahab sangat terpengaruh dengan fahaman dan aliran pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang terkenal dengan fatwa- fatwa yang kontroversi sehingga ada pengikut mazhab Hanbali yang tidak bersetuju dengan beliau.

Adakah Salafi Dan Wahabi Fahaman Yang Sama?

Selanjutnya, artikel ini akan membincangkan bagaimana pula istilah Salafi dikaitkan dengan Wahabi. Adakah kedua istilah ini berbeza atau adakah pengikut Wahabi berselindung di sebalik istilah Salafi bagi mengembangkan fahaman mereka. Perkataan Salafi adalah kata nisbah bagi Al Salaf. Dari segi bahasanya, Al Salaf bermaksud orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Istilah Al Salaf secara mudah untuk difahami adalah merujuk kepada generasi awal Islam iaitu para sahabat Nabi S.A.W, para Tabi’in dan Tabi’ al-Tabi’in dan para Imam yang mewarisi ilmu dan pendidikan dari generasi awal tersebut. Ini jelas diterangkan dalam sebuah hadis Rasullulah S.A.W:

Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian mereka yang mengikuti mereka (Tabi’in), kemudian yang mengikuti mereka (Tabi’ At-Tabi’in).

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Justeru, seseorang yang mengaku Salafi adalah seseorang yang mengikuti ajaran para sahabat Nabi S.A.W, Tabii’in dan Tabi’ At-Tabi’in. Di sini timbul satu persoalan yang amat mengelirukan iaitu adakah umat Islam lain yang mengikuti dan mengamalkan syariat dan ajaran Islam mengikut mazhab Imam yang empat tidak dikira Salafi. Sedangkan keempat-empat Imam ini adalah terdiri dari golongan Salaf yang hidup di dalam zaman atau generasi terbaik yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Malah Imam-Imam ini lebih dekat dengan Tabi’in dan Tabi’ At Tabi’in berbanding dengan Ibnu Taimiyah yang hidup 600 tahun selepas kewafatan Nabi S.A.W dan Muhamad bin Abdul Wahab yang lahir 1400 tahun selepas kewafatan Nabi S.A.W.

Sebahagian ulama kemudiannya menambahkan label Al Soleh (menjadi Al Salaf Al Soleh) untuk membezakan generasi terdahulu (As Salaf) dengan generasi sekarang (Al Khalaf). Justeru,  seorang Salafi memberi makna seorang yang mengaku mengikuti jalan para sahabat Nabi S.A.W, para Tabi’in dan Tabi’ al-Tabi’in serta para imam yang mewarisi ilmu dan pendidikan dari generasi awal tersebut dengan memahami sepenuhnya setiap ajaran yang ditinggalkan. Lanjutan dari perkataan ini maka timbul bentuk perkataan lain seperti Salafiyah (yang bermaksud ajaran atau fahaman kesalafan) atau Salafiyun/Salafiyin yang merupakan bentuk plural dari perkataan Salafi. Salafiyah juga boleh diertikan dengan khazanah ilmu yang bersumberkan dari pemahaman secara mendalam tentang ajaran Salafus al Soleh.

Salafiyah juga bermaksud membawa semangat untuk kembali kepada yang asal kerana yang asal itu lebih murni, dekat dan sesuai dengan kehendak Al Quran dan As Sunnah. Di sinilah konsep Salafiyah bertemu dengan konsep Tajdid (pembaharuan). Seorang Mujaddid adalah seorang yang berhasil mengingatkan dan mengembalikan umat Islam daripada jauh terpesong daripada jalan yang benar. Namun, ia hanya dianggap Mujaddid sekiranya apa yang dilakukan itu benar- benar Tajdid dan untuk memastikan ini berlaku seseorang itu mestilah memiliki keilmuan yang cukup tinggi, kefahaman yang benar dan ketaqwaan yang jitu hingga tidak tersasar dari landasan sebenar. Golongan Salafi ini sebenarnya bercita-cita untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran asal yang difahami oleh Al Salaf Al Soleh.

Berdasarkan dari definisi yang telah dibincangkan di atas, sebenarnya tidak ada masalah bagi sesiapa sahaja yang mengaku diri mereka Salafi kerana setiap umat Islam mengakui tentang kedudukan Nabi S.A.W dan dua generasi terbaik selepas Nabi S.A.W kerana sedikit sebanyak setiap umat Islam yang bermazhabkan Imam yang empat mempunyai sifat kesalafian di dalam diri mereka walaupun ia tidak dicanangkan secara terbuka. Masalah yang timbul lewat abad ke 20 ialah ada sekelompok umat Islam yang mencanangkan bahawa mereka adalah golongan Salafi dan pengikut Manhaj salaf lalu menuduh kelompok umat Islam yang lain tidak mengikut Manhaj Salaf. Berdasarkan pengkajian, kelompok yang mengaku Salafi ini sebenarnya adalah juga dikenali sebagai Wahabi. Justeru, tidak ada perbezaan di antara Salafi dan Wahabi. Fahaman ini dikenali sebagai Wahhabiyah Hanbaliyah di Jazirah Arab dan apabila fahaman ini dieksport ke luar dari tanah Arab ia bertukar nama menjadi Salafi.

Prof Dr Sa’id Ramadhan al Buthi dalam bukunya, as Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madzhab Islamiy telah membongkar penyamaran Salafi Wahabi ini dengan mengatakan bahawa Wahabi telah bertukar menjadi Salafi atau kadangkala menjadi Ahlussunnah tanpa diikuti dengan istilah Wal Jamaah kerana golongan ini merasa tidak selesa apabila dilabelkan sebagai Wahabi. Istilah Salafi ini dipercayai diperkenalkan oleh seorang ulama Wahabi iaitu Syeikh Nashiruddin Al Abani bagi menyegarkan atau memberi nafas baru kepada fahaman ini agar ia dilihat lebih menarik dan mendapat sambutan. Setelah penjenamaan semula istilah Wahabi kepada Salafi ini maka gerakan dakwah Wahabi mula mendapat sambutan kerana gagasan yang mereka bawa adalah mengajak umat Islam kembali kepada pemahaman Salaf.

Golongan Wahabi ini menukar nama kepada Salafi kerana jika fahaman ini dinisbatkan kepada Wahabi atau pengasasnya Muhamad bin Abdul Wahab maka gerakan dakwah mereka untuk memurnikan Islam akan menemui kegagalan untuk menarik pengikut atau menyebarkan fahaman ini di luar tanah Arab disebabkan gerakan Wahabi telah banyak menimbulkan kontroversi malah melibatkan pertumpahan darah di Tanah Arab sendiri sebagai contohnya ‘Peristiwa Mekah Berdarah’ pada tahun 1979. Peristiwa ini adalah merupakan pemberontakan bersenjata ke atas pemerintah Arab Saudi yang dilihat telah menyimpang dari ajaran Salafi dan ia dipimpin oleh Juhaiman Al Utaibah (bekas pengikut Jama’ah Salafyyiah Al Muhtasibah) dan 300 orang pengikut yang telah mencederakan umat Islam yang sedang mengerjakan haji.

Persoalan Salafi Wahabi Dan Salafi Jihadi

Seperkara lagi yang menjadi perbahasan di kalangan ulama dan cendekiawan ialah istilah Salafi Jihadi yang menjadi pegangan atau doktrin kumpulan- kumpulan seperti Al Jama‟ah Al Islamiyah serta Daesh @ ISIS. Persoalan Salafi Wahabi dan Salafi Jihadi adalah merupakan satu isu yang mengelirukan kerana perbezaan istilah dan dalam konteks mana ia diguna pakai. Perbahasan tentang istilah ini selalunya menjurus kepada kekeliruan dalam konteks manakah kumpulan-kumpulan radikal seperti Daesh @ ISIS itu sepatutnya dikategorikan. Menurut pengikut-pengikut Daesh @ ISIS mereka mengakui bahawa mereka berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka kononnya memahami Islam secara menyeluruh (Kaffah) dengan mengikuti pemahaman para As Solafus Soleh.

Namun begitu, beberapa persoalan timbul apabila mereka mengatakan bahawa mereka hanya bertaklid kepada ulama-ulama Salaf. Istilah ‘Salaf’ itu sebenarnya tidak merujuk kepada ‘kelompok yang mempunyai keyakinan yang sama’ atau merujuk kepada ‘sesuatu mazhab dalam Islam’ tambahan pula tidak terdapat satu hadis atau dalil yang meriwayatkan bahawa ada di antara sahabat-sahabat Nabi S.A.W, Imam-Imam Mujtahid dan para ahli hadis yang menggelarkan diri dan pengikut mereka sebagai golongan ‘Salafi’. Apabila membahaskan tentang istilah Salafi Wahabi atau Salafi Jihadi ia perlu dilihat dari konteks sejarah tentang kelahiran fahaman tersebut serta tokoh-tokoh yang terlibat dibelakangnya. Justeru, kesimpulan di antara kedua-dua istilah tersebut adakah ia mempunyai persamaan ataupun berbeza sama sekali.

Pemikiran Salafi adalah merupakan landasan berbagai gerakan Islam sejak beberapa dekad ini. Semangat Tajdid adalah sebab terbentuknya pelbagai gerakan Islam tersebut dan kemunculan gerakan Salafiyun mencerminkan corak Salafi dalam arus Tajdid tersebut. Namun begitu, dari gerakan Salafiyun ini muncul golongan yang dipanggil kelompok ekstrem Salafi Yamani. Di antara ciri-ciri Salafi Yamani ialah suka membida’ahkan, mencari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya, menyesatkan kelompok lain dan memberi label-label tertentu kepada golongan yang berbeza dari mereka. Pengikut Salafi Yamani tidak mengambil bahagian dalam proses mendakwahkan dan berkomunikasi dalam masyarakat kerana mereka menganggap kerjasama sebegini adalah satu Bida’ah. Apa yang paling ketara ialah kelompok ini bersikap jauh lebih keras sesama Islam berbanding dengan orang kafir. Justifikasi mereka, orang Islam yang murtad adalah lebih bahaya dan layak diperangi kerana mereka pada asalnya adalah orang Islam yang mengetahui tentang hukum Islam berbanding dengan orang bukan Islam (Kafir Harbi) yang ternyata tidak mengetahui tentang ajaran Islam.

Selain gerakan ekstrem Salafi Yamani, Salafiyun juga menjadi latar belakang kepada kebangkitan Salafi Jihadi. Salafi Jihadi adalah istilah yang diberikan kepada kalangan umat Islam yang beraliran pemikiran seperti Salafiyun (iaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah, memurnikan akidah serta menolak Bida’ah) dan golongan ini mempunyai matlamat dakwah untuk menegakkan Daulah Islam dengan menggunakan kaedah Jihad Qital (perang) serta tidak ragu-ragu mengkafirkan pemerintah Islam yang tidak menegakkan hukum syariah di dalam sesebuah negara. Salah satu gerakan Islam di Indonesia yang menggelar diri mereka Salafi atau Salafiyah adalah Lasykar Jihad yang dipelopori oleh Ja’far Umar Thalib pada 6 April 2000 selepas meletusnya konflik agama di Ambon dan Poso. Menurut Azyumardi Azra, seorang pengkaji gerakan Islam di Indonesia, gerakan Lasykar Jihad ini dikategorikan sebagai golongan Salafi Radikal. Istilah Salafi Radikal ini digunakan oleh Azra untuk menerangkan golongan yang melakukan tindakan kekerasan dan terorisme bersandarkan konsep dan ideologi tersebut. Sekembalinya Ja’afar Umar Talib ke Indonesia, beliau telah mengembangkan perjuangan dakwahnya berkonsepkan dakwah Salafiyyah.

Konsep Salafiyah ini sebenarnya membawa pengertian satu aliran yang berkehendakkan Ahlul As Salaf sebagai ikutan dan panduan umat Islam namun begitu konsep ini didapati telah terpesong daripada landasan yang sebenar. Ia telah menjadi satu aliran pemikiran atau mazhab khusus bagi golongan tertentu yang mendakwa mereka menjadi pengikut ulama tertentu seperti Ibnu Taymiyyah dan menolak ulama lain yang dianggap telah menyimpang dari kebenaran. Walaupun perkataan Salaf kelihatan sinonim dengan kelompok Salafi namun sebenarnya ia bukan hak ekslusif dan menjadi ciri-ciri khas golongan tersebut. Menurut Ramadhan al-Buthi juga, Salafiyah sebenarnya bukan suatu mazhab pemikiran melainkan suatu zaman yang berkah. Adalah menjadi bida’ah menjadikan Salafiyah suatu aliran yang tertentu dan membezakannya dengan aliran ahli Sunnah wal Jama`ah.

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, persoalan Salafi Wahabi ini sebenarnya amat kompleks dan garis pemisahnya hampir sukar untuk dikenalpasti. Justeru, kefahaman yang mendalam tentang definisi Wahabi, Salafi, Salafus Soleh, Salafiyun, Salafiyamani dan Salafi Harakiamat penting untuk menentukan garis pemisah di antara kelompok-kelompok dalam aliran yang mengaku berfahaman Salafi ini. Ini adalah untuk mengelakkan umat Islam terjerumus di dalam keraguan dan melabelkan sesuatu golongan sebagai sesat dan sebagainya. Dalam artikel ini, istilah Salafi Wahabi akan digunakan bagi menjelaskan bahawa kedua-duanya adalah fahaman yang sama. Artikel ini seterusnya akan membincangkan satu lagi cabang yang terakhir di dalam fahaman Salafi iaitu apa yang dipanggil Salafi Takfiri. Perkataan Takfiri diambil dari kata Takfir yang bermaksud mengkafirkan.

Dari Mana Munculnya Golongan Salafi Takfiri?

Golongan Takfiri adalah satu lagi kelompok serpihan dari Salafi Wahabi yang muncul di era 1970an. Jika dikaji aliran Takfiri kontemporari dengan pelbagai alirannya Sanad keilmuan mereka tidaklah sampai kepada para ulama salaf namun hanya berakhir pada Jamaah Takfir Wal Hijrah, Jamaah Jihad Dan Al Jamaat Al Islamiyya yang muncul pada tahun 60-an dan 70-an di Mesir. Aliran takfiri ini tumbuh berkembang dari gagasan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb pada awalnya terdidik oleh ajaran Ikhwan Muslimin yang didirikan oleh Hasan al Banna pada tahun 1928 namun pada akhirnya Qutb memisahkan diri secara pemikiran dari ideologi Ikhwanul Muslimin.

Tokoh-tokoh Takfiri ini adalah Ayman al Zhawahiri dan Abu Muhammad al Maqdisi yang terlibat dengan generasi awal Jamaah Jihad pada tahun 1966 setelah Sayyid Qutb dihukum bunuh. Abu Muhammad al Maqdisi adalah tokoh yang menubuhkan Bay‟at Al Imam bersama-sama dengan Abu Musab Al Zarqawy semasa mereka berdua di penjara di Swaqa, Jordan. Bay’at Al Imam inilah yang menjadi Daesh@ISIS pada hari ini. Maka tidak dapat disangkal lagi apabila kebanyakan literatur menyatakan bahawa elemen radikalisme dan keganasan kontemporari adalah berpunca dari gabungan fahaman Wahabi dengan aliran radikal Sayyid Qutb dan dipelopori oleh Ayman al Zhawahiri semasa di Afghanistan yang merupakan tokoh besar Al Qaeda bersama Osama bin Laden.

Di antara fahaman-fahaman yang dipraktikkan oleh golongan Salafi Takfiri ini ialah memberikan hak eksklusif kepada mereka untuk mengkafirkan orang Islam yang tidak dalam golongan mereka di atas jenayah dan praktik beragama yang bertentangan dengan praktik mereka. Mereka juga menolak sepenuhnya kuasa politik ke atas pemerintah yang sah. Golongan Takfiri menyatakan bahawa idea dan gagasan politik selain daripada gagasan Islam mereka adalah tidak sah malah mereka melabel pemimpin-pemimpin tersebut sebagai orang yang merampas kuasa lalu mereka layak atau menjadi kewajipan untuk membunuh dan merampas kuasa dari mereka. Di sini terdapat sedikit perselisihan pemahaman di mana golongan Salafi Wahabi berkeyakinan bahawa menjadikan hukum manusia sebagai aturan mengikat masyarakat adalah perbuatan haram yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran kecil tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam kecuali jika diiringi dengan keyakinan bahawa pemerintah itu mengakui bahawa memang boleh atau lebih baik menggunakan hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini berlaku untuk pemerintah dan rakyat jelata sedangkan golongan takfiri berkeyakinan bahawa menggunakan hukum manusia itu menyebabkan jatuh kafirnya kepada pemerintah dan keluarnya mereka dari agama Islam. Apa yang peliknya, hukum kafir hanya mereka tujukan kepada pemerintah tetapi tidak kepada rakyat biasa.

Golongan Salafi Takfiri juga mempunyai interpretasi yang berlainan berhubung dengan soal jihad. Perkara jihad ini tidak dibincangkan secara terperinci di dalam artikel ini kerana ia memerlukan penerangan yang sangat panjang. Golongan ini juga mengeluarkan fatwa dan memberikan interpretasi sendiri tentang konsep bunuh diri (pengebom berani mati) dan Irhabiyah – keganasan. Interpretasi ini bersandarkan dari ayat Al Quran:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggerunkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.

(Al Anfal [8]:60)

Pendapat dan tafsiran ini dikeluarkan oleh Syeik Abdullah Azzam semasa di Afghanistan dengan justifikasi bahawa ayat Turhibunabihi (Surah Al Anfal [8]: 60 – “yang dengan persiapan itu, kamu menggerunkan...”) adalah perintah untuk melakukan kekerasan ke atas musuh-musuh Islam. Jika dilihat konsep ‘terjemahkan’ sahaja yang dipraktikkan oleh golongan Salafi Wahabi ini maka adalah sesuatu yang tidak menghairankan bahawa golongan ini akan membuat tafsiran ayat-ayat secara literal/harfiah asalkan ia menjustifikasikan matlamat dan kaedah perjuangan mereka. Sepertimana yang dinyatakan oleh laporan ICG, “The Salafy community views itself first and foremost in religious, rather than political, terms and eschews both politics and violence because they divert attention from the study of faith and propagation of Salafy principles”.

Kumpulan-kumpulan radikal seperti Al Jama’ah Al Islamiyah dan Daesh ISIS sering menjustifikasikan kewujudan mereka adalah berasaskan kehendak agama semata-mata dan dengan menggunakan platform agama mereka menggabungkan aliran fundamentalis Salafi di antara pemikiran radikal Sayyid Qutb dan aliran jihadi Abdullah Azzam. Bagi golongan ini, dakwah semata-mata adalah tidak memadai. Justeru, kekerasan perlu digunakan untuk menegakkan sebuah Khilafah Islamiyah. Melalui fahaman dan aliran pemikiran inilah maka terjadinya fenomena keganasan yang diterjemahkan oleh pengikut Al Jama’ah Al Islamiyah, Boko Haram, KAS, Al Qaeda, Jama’ah Jihad, Jama’ah Takfir Wal Jihad, Darul Islam dan Daesh @ ISIS.

Penyimpangan Wahabi Dalam Menginterpretasi Agama

Berdasarkan dari definisi Salaf dan Salafiyah yang telah dibincangkan di awal artikel ini, sebenarnya tidak timbul sebarang masalah jika seseorang atau sesuatu kelompok menggelarkan diri mereka sebagai golongan atau pengikut Salafi. Ini adalah kerana setiap umat Islam mengakui kedudukan dan keistimewaan para sahabat Nabi S.A.W serta dua generasi terbaik selepas itu (Tabi’in dan Tabi’ At Tabi’in). Tiga golongan ini hidup dalam tempoh masanya adalah kira-kira 300 tahun. Walau bagaimanapun, imej dan istilah Salafi ini sudah mula menyimpang sekitar abad ke 18 dan ke 19 dan dipelopori oleh tokoh seperti Muhamad bin Abd Wahab (pengasas fahaman Wahabi di Tanah Arab) dan dikembangkan kemudiannya oleh tokoh dan ulama seperti Syeikh Abdullah bin Baz, Syeikh Nashiruddin Al Albani, Ibnu Utsaimin, Syeikh Salih Fauzan Al Fauzan dan akhir sekali oleh Abdullah Azzam sekitar tahun 1980an – 1990an semasa perang melawan Soviet di Afghanistan. Terdapat sebahagian kelompok tertentu yang menyatakan bahawa hanya mereka sahaja yang merupakan kelompok Salaf manakala kelompok yang lain dianggap tidak mengikuti Salaf.

Usaha Al Albani di dalam menjenamakan semula dakwah Wahabi dengan istilah baru iaitu Salafi telah membuahkan hasil bukan sahaja di dunia Arab malah fahaman ini mula dikembangkan di luar tanah Arab serta mendapat sambutan. Salah satu usaha dakwah mereka ialah mengajak dan menyeru umat Islam kembali kepada pemahaman Salaf. Jika diamati dengan teliti, di sebalik seruan untuk kembali kepada pemahaman Salaf ini mereka melarang umat Islam dari mengikuti pemahaman Salaf yang dipelopori oleh Imam yang keempat iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafie dan Imam Ahmad sedangkan kesemua ulama ini hidup di dalam tempoh tiga abad terbaik sepertimana yang dimaksudkan dengan golongan Salaf. Mereka menggalakkan umat Islam mengikuti atau bertaklid kepada pemahaman orang-orang yang hidup selepas tiga abad terbaik (300 tahun selepas kewafatan Nabi S.A.W) iaitu pemahaman Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim al Jauziyah dan Muhamad bin Abd Wahab.

Justeru, pada hakikatnya, mereka ini bukanlah golongan Salafi atau pengikut Salaf, tetapi adalah pengikut Salafi Wahabi iaitu pengikut Muhamad bin AbdWahab. Muhamad bin Abd Wahab memang diakui seorang yang sangat mengagumi Ibnu Taimiyah iaitu seorang ulama kontroversi yang hidup pada abad ke 8 Hijriah dan tokoh pemikir Islam ini dilihat sangat mempengaruhi pemikiran Muhamad bin Abd Wahab. Pada abad ke 18, fatwa-fatwa jihad Ibnu Taimiyah ini dihidupkan semula oleh golongan Salafi moden yang menggelarkan diri mereka Salafi Jihadi. Muhamad bin Abd Wahab telah mengeluarkan fatwa bahawa syirik dalam beribadah kepada Allah S.W.T akan membatalkan keislaman seseorang. Ia juga mengatakan bahawa jika tidak mengkafirkan orang-orang musyrik ia akan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Orang yang mengucap dua Kalimah Syahadah tetapi tidak mengkafirkan orang musyrik maka ia juga kafir dan harus diperangi.

Pada abad ke 20 ini, fahaman ini diperbaharui lagi oleh tokoh-tokoh Salafi seperti Abdullah bin Baz (1909-1999) dan Nashiruddin Al Albani (1914-1999). Pada tahun 1984, semasa era perang Afghanistan, Abdullah Azzam (seorang anak murid yang belajar fahaman Salafi secara terus dari Abdullah bin Baz) dan juga seorang tokoh Ikhwan Muslimin di Mesir telah mendedikasikan dirinya dengan jihad di Afghanistan. Beliau telah mengeluarkan buku Ad Difa’ AnAradli Al Muslimin Furudl Al’ A’yan – The Defence of Muslim Lands yang menyatakan bahwa jihad di Afghanistan adalah hukumnya Fardhu Ain bagi setiap umat Islam di dunia malah meninggalkan jihad di Afghanistan adalah bersamaan dengan meninggalkan solat dan puasa. Pandangan ini berbeza dengan pandangan gurunya yang mengatakan bahwa jihad itu hukumnya Fardhu Ain bagi umat Islam di Afghanistan dan Fardhu Kifayah bagi umat Islam di luar wilayah Afghanistan.

Abdullah Azzam adalah tokoh yang telah mempopularkan ajaran-ajaran baru dalam fahaman Salafi Wahabi ini yang kemudiannya dikenali sebagai As Salafy Al Jihadi atau Salafi Jihadi yang menjadi fahaman dan anutan pengikut Al Jama’ah Al Islamiyah dan kini menjadi anutan pengikut Daesh @ ISIS. Azzam mengertikan jihad Fisabilillah sebagai Qital Fisabilillah (perang di jalan Allah). Ia menolak pengertian Lughowi (bahasa) menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafie. Jihad adalah merupakan istilah Syar’i sebagaimana solat, puasa, zakat dan haji. Menurutnya, semua istilah itu mempunyai pengertian yang diatur oleh syariah sehingga tidak boleh dipermainkan pengertian Syar’i tersebut. Jihad adalah berperang di jalan Allah dan tiada makna lain bagi jihad melainkan berperang. Beliau juga menolak hadis yang mengatakan perang adalah jihad kecil kerana mengatakan hadis itu adalah hadis Mau’du (palsu) dan tidak boleh dijadikan rujukan Syar’i.

Persoalan Tauhid Dan Akidah

Perkara pokok yang mesti difahami tentang fahaman Salafi Wahabi ini ialah berkenaan soal akidah iatu pemahaman tentang perkara tauhid yang menyentuh tentang keislaman seseorang. Bertitik tolak dari kefahaman tentang soal tauhid inilah yang akhirnya menyebabkan golongan Salafi Wahabi ini menjatuhkan hukum Takfir kepada golongan lain serta menjatuhkan hukuman sesat dan Bida’ah kepada umat Islam yang lain. Artikel ini ingin menekankan bahawa pengetahuan tentang aspek tauhid ini amat penting untuk memahami mengapa pengikut kumpulan- kumpulan radikal seperti Daesh @ ISIS ini menterjemahkan perjuangan mereka untuk mendirikan sebuah Daulah Islamiyah seterusnya sebuah Khilafah. Berlanjutan dari doktrin tauhid dan permasalahan Takfir inilah yang akan menjustifikasikan tindakan mereka untuk menentang pemerintah dalam sesebuah negara di samping menghalalkan tindakan-tindakan yang tidak sehaluan dengan umat Islam arus perdana.

Di dalam soal tauhid, Ibnu Taimiyah telah membuat pembahagian Tauhid kepada empat cabang iaitu Tauhid Rububiyyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ibadah dan Tauhid Sifat-Sifat (Asma Was Sifat). Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah berkait rapat dan tidak boleh dipisahkan. Pengakuan Tauhid Uluhiyah adalah pengakuan Tauhid Rububiyah manakala menafikan Tauhid Rububiyah adalah menafikan Tauhid Uluhiyah, kerana tujuan utama ialah Tauhid Uluhiyah.

Muhamad bin Abdul Wahab pula mengembangkan lagi fahaman mengenai Tauhid yang diperolehi dari Ibnu Taimiyah ini mengikut kefahaman beliau dan cuba menghubungkaitkan dengan realiti sosiopolitik masyarakat di mana beliau berdakwah. Pemahaman tauhid oleh Muhamad bin Abdul Wahab ini perlu difahami dengan jelas kerana hasil dari pemahaman Tauhid inilah yang akan dan telah mencetuskan isu Takfir (mengkafirkan umat Islam yang tidak mengikut aliran Salafi Wahabi). Ibnu Wahab telah mengambil mazhabnya mengenai pemurnian tauhid daripada Ibu Taimiyah, kemudian beliau membataskan tauhid kepada dua dimensi sahaja iaitu dimensi yang pertama ialah Tauhid Rububiyah yang mana ia adalah tauhid yang diakui oleh puak musyrikin di zaman Rasulullah S.A.W. Jenis tauhid ini tidak memasukkan puak musyrikin ke dalam kitaran keimanan. Walaupun golongan musyrikin tersebut sebenarnya mengakui yang Allah S.W.T itu yang mencipta dan mengatur tetapi dengan tauhid mereka itu walaupun ia satu kebenaran yang mesti diterima tetapi ia tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam kerana kebanyakan orang mengakui jenis tauhid ini. Perkara inilah yang disamakan dengan golongan umat Islam yang tidak mengikuti aliran pemahaman tauhid golongan Salafi Wahabi.

Dimensi yang kedua adalah berkenaan Tauhid Uluhiyah di mana Ibnu Wahab mentakrifkan jenis tauhid ini dengan berbagai takrif yang berlainan ungkapan tetapi membawa makna yang sama. Kadang kala jenis tauhid ini disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai Tauhid Uluhiyah dan dalam keadaan tertentu pula disebut sebagai Tauhid Ibadah. Beliau telah berusaha keras untuk membezakan secara putus di antara tauhid ini dengan jenis yang terdahulu iaitu Tauhid Rububiyah namun beberapa pengikutnya serta orang lain masih terkeliru tentang kedua-kedua jenis tauhid ini. Sehinggakan sesetengah mereka terpaksa meninggalkan konsep Tauhid Rububiyah dan hanya berpegang dengan Tauhid Uluhiyah.

Seperti mana yang telah ditekankan sebelum ini persoalan akidah yang berkisar kepada soal tauhid ini amat penting bagi memahami akidah dan ideologi pengikut kumpulan radikal seperti Daesh @ ISIS. Tiga perkara di dalam ajaran Islam yang tidak boleh dipisahkan ialah tauhid (iman), fiqah (syariat Islam) dan tasawuf (ihsan) yang mana ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan asas fundamental sebagai kesempurnaan dalam beragama. Tanpa kehadiran ketiga-tiga perkara ini maka keislaman seseorang itu tidak akan menjadi sempurna. Perkara tauhid adalah bersangkutan dengan hal-hal keimanan seseorang. Ia sangat penting di dalam proses untuk merekrut pengikut ke dalam Jama‟ah dan pembinaan tauhid adalah merupakan kunci kepada kemenangan sesebuah gerakan Islam. Perjuangan untuk menegakkan negara Islam atau melaksanakan syariat Islam bukanlah merupakan faktor penarik untuk merekrut pengikut melainkan mereka telah ditanam dengan akidah yang betul lalu sedia berkorban demi perjuangan yang disertai. Nabi Muhammad S.A.W sendiri berjuang selama 13 tahun di Mekah untuk membetulkan tauhid dan akidah umat Islam. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, proses dakwah menjadi mudah dan umat Islam bersedia untuk menerimanya kerana perkara pokok mengenai tauhid telah dibetulkan. Di samping itu, tauhid juga menyebabkan para sahabat sanggup berjuang dan berkorban demi untuk membela agama.

Perkara ini amat disedari oleh Kartosuwiryo ketika beliau memimpin gerakan Darul Islam (DI) di Indonesia dan doktrin mengenai tauhid ini disusun oleh ajutan beliau iaitu Aceng Kurnia. Aceng Kurnia amat mengetahui bahawa aspek kerohanian yang melibatkan perkara-perkara tauhid amat perlu bagi merekrut pengikut DI. Di era DI, Aceng Kurnia telah menyusun satu doktrin tauhid yang dipanggil Tauhid Rububiyah, Mulkkiyah danUluhiyah (dikenali juga sebagai Tauhid RMU). Apa yang menarik di sini ialah Aceng Kurnia telah memperkenalkan satu lagi cabang Tauhid iaitu Tauhid Mulkiyah. Aceng Kurnia dilihat lebih terpengaruh dengan buku-buku karangan Sayyid Qutb dan al Maududi. Dua buah buku karangan  al Maududi yang telah mengubah pemikiran

Aceng Kurnia ialah Teori Politik Islam dan Empat Istilah Dalam Al Quran. Buku ini sangat mempengaruhi beliau kerana beliau menemui bahawa Allah S.W.T di dalam Al Quran disebut antaranya dengan kata Illah dan Rabb.Menurut Al Maududi, kedua-dua perkataan ini adalah Hakimiyah Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Sepertimana konsep tauhid yang dikembangkan oleh Ibnu Wahab, doktrin Tauhid yang diperkenalkan oleh Aceng Kurnia inilah akhirnya yang menjurus kepada sikap Takfir oleh pengikut DI ke atas umat Islam di luar jamaah mereka. Persamaan ini amat jelas dengan pengikut Daesh @ ISIS kerana perkara pokok yang menentukan keislaman sesorang adalah soal tauhid iaitu mengesakan Allah S.W.T dan berdasarkan hujah tauhid ini mereka bukan sahaja boleh mengkafirkan sesiapa di luar jama’ah malah darah golongan ini halal untuk diperangi.

Akhir sekali di bawah tajuk dan persoalan akidah serta tauhid, artikel ini turut membincangkan tentang doktrin Tauhid Hakimiyah dan menerangkan bagaimana ia menjadi doktrin utama fahaman Salafi Jihadi yang meresap ke dalam gerakan seperti Daesh @ ISIS ini. Ajaran Tauhid Hakimiyah ini sudah lama hidup di Mesir sekitar tahun 1960 an dan dipelopori oleh Sayyid Qutb melalui bukunya Ma’alim fil Thariq (Petunjuk Jalan/Milestone). Walau bagaimanapun, bukan gagasan Sayyid Qutb tentang Tauhid Hakimiyah dan jihad ini yang dibawa ke Aghanistan tetapi ia adalah ajaran Tauhid Hakimiyah dan jihad versi Salafi yang disusun oleh Muhamad Abdussalam Faraj (1952-1982) melalui bukunya Al-farida al-gha’ba   (Kewajipan Yang Hilang) pada tahun 1980.

Fahaman ini dibawa masuk ke Afghanistan oleh aktivis dari Jamaah Jihad dan al Jamaat al Islamiyya dari Mesir. Abdullah Azzam hanya membahaskan persoalan Tauhid Hakimiyah sepintas lalu di dalam bukunya ‘Di bawah Naungan Surah At Taubah’. Tauhid Hakimiyah adalah pandangan bahawa kedaulatan politik sepenuhnya adalah milik Allah S.W.T. Hujah yang digunakan adalah, kedaulatan Allah ini sepatutnya dibuktikan dalam bentuk penerapan hukum-hukum Allah dalam mengatur kehidupan sosial dan masyarakat. Oleh kerana Allah sebagai Pencipta maka Dialah yang paling tahu syariat bagi ciptaaanNya dan Dialah yang paling berhak membuat syari’at bagi ciptaannya. Justeru, sesiapa yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari’at Islam bererti telah merampas hak tasyri’ Allah bagi ciptaanNya dan dalam erti kata yang lain mereka adalah golongan musyrik.

Sebenarnya, cabang Tauhid Uluhiyah ini hanyalah ajaran yang diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah dan kemudiannya dikembangkan oleh tokoh-tokoh Wahabi di kemudian harinya. Penambahan kepada cabang tauhid ini adalah merupakan penambahan atau ajaran baru yang diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah. Begitu juga dengan cabang Tauhid Mulkiyah yang diperkenalkan kepada pengikut DI/NII oleh Aceng Kurnia serta cabang Tauhid Hakimiyah yang diperkenalkan kepada golongan pengikut DI di Afghanistan sebenarnya sudah termasuk di dalam Tauhid Rubbubiyah. Justeru, ia adalah salah satu manipulasi atau penambahan kepada istilah yang sedia ada sedangkan ia mempunyai maksud yang sama. Menurut Tibi Bassam, seorang pengkaji gerakan Islam, konsep Negara Islam dan Tauhid Hakimiyah ini hanyalah penemuan baru yang dimasukkan ke dalam pemikiran Islam kontemporari. Kedua-duanya dengan jelas menunjukkan ciri-ciri fundamentalis.

Seruan ke arah Din Wa’ Ad Daulah (penyatuan agama dan negara) yang menjadi gagasan dan slogan kumpulan-kumpulan fundamentalis di merata dunia sebenarnya adalah ciptaan dari teks dan tradisi di zaman kegemilangan Islam sebelum ini. Gagasan atau seruan ini tidak ada tercatat dalam Al Quran mahupun teks-teks hadis atau sumber-sumber sejarah yang berautoriti. Pengenalan kepada istilah-istilah baru ini sebenarnya adalah untuk menjustifikasikan tindakan-tindakan mereka di dalam memerangi musuh-musuh Islam malah untuk menjustifikasikan tindakan Takfir mereka terhadap segolongan umat Islam yang lain.

Menurut Dr Ali Syu’aibi pula, mendefinisikan akidah Islamiyah berdasarkan kriteria Tauhid Hakimiyah adalah satu kesilapan. Istilah itu adalah ciptaan manusia dan tidak pernah disebut dalam Al Quran mahupun hadis. Artikel ini melihat bahawa tafsiran dan pengenalan istilah-istilah tauhid yang baru ini lebih kepada untuk menghalalkan tindakan pengikut kumpulan radikal dalam konteks Jihad Qital, Irhabiyah, Fai’ dan Takfir. Generasi dalam Al Jamaah Al Islamiyah seperti Imam Samudera, Amrozi, Mukhlas, Dr Azahari dan Nordin Md Top serta generasi pengikut Daesh seperti Mohd Rafi Udin, Muhammad Wanndy, Lofti, Akel, Fudhail dan Zanuri Kamarudin adalah contoh-contoh individu yang terhasil dari doktrin Tauhid Hakimiyah ini.

Analisa – Adakah Fahaman Salafi Wahabi Satu Fahaman Yang Ekstrem Dan Merbahaya?

Para ulama Al Azhar dan pakar- pakar dalam kajian gerakan Islam telah menegaskan bahawa fahaman Salafi Wahabi adalah satu ajaran dan gerakan yang ekstrem dan berbahaya kepada umat Islam serta dunia. Ini adalah disebabkan fahaman Salafi Wahabi menyuburkan pemikiran, sikap dan tindak tanduk yang ganas, bengis, memupuk perasaan benci bukan sahaja terhadap Kafir Harbi tetapi juga sesama umat Islam dan yang paling menakutkan ialah golongan Salafi Wahabi ini tidak ragu-ragu untuk mengkafirkan orang Islam yang bertentangan pendapat dengan mereka. Di dalam satu simposium di Mesir yang bertajuk ‘Wahabi: Ancaman Sangat Berbahaya Bagi Umat Islam dan Dunia’tokoh-tokoh yang hadir telah membuat rumusan bahawa sebagai satu bentuk dakwah dan pemikiran, Wahabi berdiri di atas prinsip menolak dan mengkafirkan pihak lain. Ia mengancam keamanan dan keselamatan semua negara disebabkan ajaran kekerasan yang sangat berbahaya kerana menggalakkan anak-anak muda untuk melakukan keganasan ke atas masyarakat awam dan pemerintah di atas alasan-alasan yang remeh temeh.

Fahaman Salafi Wahabi mempunyai pendirian yang sangat negatif terhadap orang Kristian dan Islam sendiri terutamanya golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan golongan Syiah, terhadap wanita dan ilmu, muzik dan segala bentuk seni dan hasil peninggalan ajaran Salafi Wahabi ini adalah pemikiran radikal atau kekerasan, menolak realiti dan membekukan keintelektualan dalam masyarakat (Jumud). Fahaman Wahabi memang sesuai dengan orang yang ego, takbur dan merasakan diri paling sunnah, suci dan paling baik. Sikap begini menjadikan mereka berfahaman radikal dan menganjurkan tindakan teroris. Tidak hairanlah jika fahaman ini  mempunyai keserasian dengan golongan pengganas seperti Taliban, Boko Haram, Al- Qaeda, Daesh @ ISISKAS dan lain-lain.

Menurut Vincenzo, seorang pengkaji gerakan Islam, terdapat enam aliran bagi merumuskan tentang fahaman Salafi Wahabi ini. Aliran-aliran tersebut adalah fahaman ini berkonsepkan literal, anti filosopi dan anti kepada perbahasan, anti kebudayaan, anti Nomian (menolak untuk menerima kebenaran tradisional), dalaman yang tidak stabil (kerana tiada sistem periksa dan imbang) dan akhir sekali fahaman ini adalah bersifat agresif dan represif. Sesungguhnya fahaman ini boleh disimpulkan sangat berbeza dengan ajaran mainstream Islam dari konsep budaya, mentaliti dan beragama. Vincenzo juga berpendapat bahawa fahaman ini adalah sangat berbahaya yang mana jika ia dicetuskan oleh orang-orang yang tidak berautoriti akan menggalakkan kepada keganasan dan pembunuhan ke atas orang awam yang tidak berdosa.

Abu Abddirrahman Al Thalibi @ A.M. Waskito yang telah menulis buku bertajuk ‟Bersikap Adil Kepada Wahabi‟ iaitu sebuah pembelaan terhadap pengikut Wahabi turut mengakui bahawa golongan Wahabi ini terlalu sensitif terhadap perbezaan di kalangan umat Islam lalu mencetuskan permusuhan malah sesama mereka sendiri. Golongan Wahabi juga terlalu rigid terhadap golongan wanita sehingga kaum wanita dianggap sebagai pembawa masalah. Mereka juga terlalu fokus tentang hal-hal tauhid tetapi kurang memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan tauhid umat Islam secara komprehensif. Golongan Wahabi juga meremehkan dan mengabaikan ilmu-ilmu umum seperti teknologi, pengurusan, komunikasi, budaya serta sosiologi kerana berpendapat bahawa ilmu itu bukan ilmu syari’at. Golongan Wahabi juga sebenarnya hipokrit terutamanya dalam aspek Fiqah yang melibatkan fotografi. Mereka juga memperlihatkan penampilan secara eksklusif dalam pergaulan seharian seperti cara berpakaian dan lanjutan dari sikap eksklusif ini menyebabkan mereka tidak mahu belajar, bergaul atau mengakui keilmuan orang-orang yang bukan dari golongan Wahabi. Ini jelas menunjukkan sikap golongan Wahabi yang keras terhadap orang Islam sendiri berbanding dengan orang bukan Islam.

Penutup

Perbincangan tentang ideologi dan matlamat perjuangan Daesh @ ISIS adalah merupakan satu perbincangan yang kompleks dan garis pemisah di antara isu-isu tauhid, jihad, radikalisme, fundamentalisme dan Irhabiyah terlalu sukar untuk dikenalpasti. Artikel ini telah membincangkan dengan terperinci bagaimana ideologi Salafi Wahabi mendapat tempat dalam kalangan pengikut kumpulan radikal seperti Al Jamaah Al Islamiyah dan Daesh @ ISIS. Perbincangan juga telah mengenal pasti persamaan antara istilah Wahabi dan Salafi yang telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat umum. Di dalam ajaran Salafi Wahabi sendiri juga telah muncul beberapa lagi aliran yang lebih ekstrem seperti Salafi Yamani, Salafi Takfiri dan Salafi Jihadi di samping terdapat juga aliran yang lebih moderat seperti Salafi Haraki. Walau apapun aliran atau pecahan dalam fahaman Salafi Wahabi ini, umumnya kesemua aliran tersebut jelas berbeza dengan aliran dan fahaman arus perdana Islam yang sebenar.

Pemahaman tentang doktrin Salafi Wahabi telah dapat menjelaskan bagaimana radikalisme, jihad dan Irhabiyah (keganasan) berkembang dalam suasana dunia Islam kontemporari. Dengan berselindung di sebalik seruan ke arah kembali kepada Manhaj Salaf segelintir umat Islam memberi definisi dan interpretasi serta Ijtihad yang berbeza dengan golongan dalam aliran arus perdana Islam. Sebagai kesimpulannya, doktrin agama yang bermula daripada doktrin keimanan melalui pemahaman tauhid inilah yang menterjemahkan segala bentuk matlamat, aksi, tindakan, aktiviti, gagasan, doktrin perjuangan serta matlamat akhir gerakan radikal seperti Daesh @ ISIS. Kefahaman terhadap doktrin tauhid dan aliran Salafi Wahabi yang berbeza inilah yang telah menjelaskan bagaimana kedudukan dan tindakan beberapa kumpulan radikal dalam senario gerakan Islam kontemporari serta pelbagai implikasinya terhadap masyarakat Islam mahupun bukan Islam global dan di Asia Tenggara. Fahaman atau pemikiran Salafi Wahabi ini sememangnya merupakan satu fahaman yang agresif, provokatif, jumud, rigid, represif, literalis dan reproduktif. Justeru, tidak sukar bagi memahami bagaimana segelintir umat Islam terjebak di dalam strategi dan ideologi yang mereka cipta sendiri melalui fahaman Salafi Wahabí.

Ancaman Ekstremis Salafi Wahabi Di Malaysia Dari Perspektif Keselamatan

Nota: Artikel ini pernah diterbit secara online sebelum ini. Artikel disediakan oleh Dr Zul – Terrrorism Analyst

            Malaysia adalah merupakan sebuah negara Islam contoh, aman damai dan umat Islam hidup dengan harmoni berdasarkan fahaman dan amalan Ahli Sunnah wal Jemaah (ASWJ). Kesejahteraan dan keharmonian ini wajar dipertahankan dan sebarang elemen dari mana-mana aliran pemikiran yang menjurus ke arah konflik, perseteruan dan permusuhan perlu dibenteras agar keharmonian dalam masyarakat dan beragama dapat dipertahankan. Namun begitu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat elemen-elemen dari aliran pemikiran yang ekstrem mula menggugat perpaduan dan keharmonian umat Islam di Malaysia.

            Dewasa ini aliran serta fahaman Wahabi yang berselindung disebalik istilah Salafi telah menular dengan hebat di negara ini. Analisa keganasan terkini telah menjelaskan bahawa pendokong-pendokong aliran salafi wahabi di Malaysia kini semakin lantang dan berani untuk menyebarkan fahaman golongan tersebut, malah ia dilakukan dengan secara terbuka.

Kerajaan yang lepas dan kerajaan Pakatan Harapan sekarang telah menegaskan bahawa fahaman salafi wahabi yang dikaitkan dengan pengasasnya iaitu Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak sesuai diamalkan di negara ini walaupun ia tidak dikaitkan sebagai ajaran sesat. Pendirian kerajaan ini selaras dengan hasil perbincangan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada 1985, 1986, 1996, 1997 dan 1998 yang menyatakan bahawa aliran salafi wahabi ini tidak sesuai diamalkan di negara ini kerana dikhuatiri boleh membawa kepada perpecahan umat Islam serta menjejaskan keharmonian dalam konteks negara Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk. Setakat ini penularan fahaman salafi wahabi adalah terkawal namun mutakhir ini pendokong-pendokong aliran wahabi ini semakin lantang dengan keterbukaan bersuara yang diamalkan oleh kerajaan pada hari ini.

Sejarah Fahaman Atau Aliran Salafi Wahabi

Isu salafi dan wahabi  sememangnya banyak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat awam sehingga menimbulkan banyak polemik dan perbahasan yang tidak berkesudahan. Pemahaman terhadap isu wahabi dan salafi ini akan memudahkan kefahaman terhadap kontroversi jihad dan radikalisme yang dapat dilihat pada kumpulan-kumpulan pengganas kontemporari. Untuk memudahkan pemahaman terhadap matlamat perjuangan gerakan-gerakan radikal seperti Al Jama’ah Al Islamiyah, Boko Haram, Kumpulan Abu Sayyaf (KAS), Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM), Hizbur Tahrir (HT), Darul Islam (DI), Al-Arqam, Daesh @ ISIS dan beberapa kumpulan radikal yang lain, perbincangan tentang aliran dan fahaman salafi wahabi adalah perlu dijelaskan bagi memahami ideologi dan manhaj perjuangan mereka.

Kebanyakan orang awam memahami atau merujuk serta mengaitkan gerakan-gerakan ini dengan fahaman Salafi atau Salafiyah. Walaupun salafi dan wahabi merupakan dua istilah yang berbeza tetapi sebenarnya kedua-dua istilah ini adalah merupakan fahaman atau ajaran yang sama. Penjelasan ini perlu dilakukan bagi menerangkan bagaimana pengikut gerakan radikal ini sebenarnya berselindung di sebalik akidah mereka dengan menyandarkan (menisbatkan) diri mereka dengan golongan Salafus Soleh. Sememangnya bagi masyarakat awam yang tidak memahami sejarah fahaman wahabi akan terkeliru dengan naratif yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan sebegini sedangkan sebenarnya aliran dan fahaman wahabi inilah yang telah menjurus umat Islam kepada fahaman beragama yang sempit, memecah-belahkan masyarakat dan menyuburkan radikalisme atas nama agama yang akhirnya mencemarkan imej agama dan imej umat Islam itu sendiri. Aliran atau fahaman ini sebenarnya dikenal sebagai Wahabiyah Hanbaliyah di Tanah Arab tetapi apabila fahaman ini dieksport ke luar dari Tanah Arab ia dijenamakan semula dengan nama yang lebih lunak iaitu ‘Salafi’.

Fahaman wahabi dianggap sebagai penerusan fahaman Ibnu Taimiyah, bahkan dalam banyak hal fahaman ini lebih radikal lagi daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Wahab

sangat fanatik kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah malah dalam sesetengah keadaan Ibnu Wahab bersikap lebih keras dari kedua-dua tokoh ini. Aliran wahabi ini sangat dominan di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Somalia, Algeria, Palestin dan Mauritania. Muhamad bin Abd Wahab sangat terpengaruh dengan fahaman dan aliran pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang terkenal dengan fatwa-fatwa yang kontroversi sehingga ada pengikut mazhab Hanbali yang tidak bersetuju dengan beliau.

Perspektif Ancaman Aliran Salafi Wahabi Di Malaysia

Aliran Wahabi diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Semenanjung Arab. Fahaman ini bermula dengan seruan kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam (memurnikan tauhid) sebenar berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks Malaysia, aliran salafi wahabi juga cenderung melabel sesuatu ibadat dan amalan tradisi umat Islam sebagai bida’ah yang sesat lagi menyesatkan. Pandangan sebegini adalah sesuatu yang ekstrem serta mengundang permusuhan dengan golongan umat Islam lain. Golongan ini bergerak di negara kita dengan menjadikan anak-anak muda sasaran mereka untuk memecah-belahkan umat Islam.

Propaganda pemikiran salafi wahabi yang menyatakan bahawa sesuatu amalan dan budaya yang tiada di zaman Rasulullah S.A.W sebagai bida’ah telah menyumbang kepada kekeliruan masyarakat sehingga berlakunya perselisihan pendapat dan menyebabkan ketegangan ukhwah di kalangan umat Islam. Golongan salafi wahabi sukar menerima amalan dan budaya tradisi Islam di Malaysiayang bertunjangkan fikah Imam as-Syafie. Dewasa ini sudah ada segelintir golongan terutamanya anak-anak muda yang mula mempertikaikan amalan-amalan yang dianggap bida’ah yang menjadi amalan beragama di Malaysia.

Sudah menjadi kelaziman pentaksub salafi wahabi yang akan memperbesarkan perkara-perkara khilafiah (iaitu perkara-perkara furu’ dalam agama) yang telah menjadi amalan dan budaya tradisi umat Islam Malaysia sejak sekian lama. Golongan pendokong salafi wahabi cuba  menyebar pandangan mereka dan cuba ‘memaksa’ orang lain menerima pandangan mereka sahaja yang benar. Sikap dan tingkah laku pendokong aliran salafi wahabi yang ekstrem ini menyebabkan umat Islam mainstream yang lain mempertahankan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah (ASWJ), samada mereka menjelaskan pengertian bida’ah yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau melakukan serangan balas ke atas golongan salafi wahabi ini.

Justeru, berlaku pertembungan dua aliran yang berbeza, yang akhirnya merugikan umat Islam sehingga membawa mereka ke kancah permusuhan. Perpaduan, kedamaian dan keharmonian sesama umat Islam Malaysia kini mula terjejas dan sekiranya sekiranya pemikiran ekstrem  salafi wahabi ini tidak disekat dan dibanteras ia akan menjurus kepada elemen-elemen radikalisme dan terorisme sepertimana yang berlaku di beberapa negara di Timur Tengah.

Bagaimana Salafi Wahabi Dikaitkan Dengan Aktiviti Terorisme

Persoalan yang sering menjadi perdebatan ialah bagaimana fahaman salafi wahabi berpotensi mendorong pengikutnya berfikiran radikal dan seterusnya menjurus mereka ke arah terorisme. Metodologi mudah yang boleh digunakan ialah ‘sikap keras dan tidak bertolak ansur fahaman salafi wahabi berhubung beberapa perkara dalam urusan agama, sebagai hujah untuk mendakwa fahaman itu berpotensi membentuk pemikiran ekstrem, radikal dan seterusnya terorisme.

Sikap keras, tidak bertolak ansur serta tidak meraikan perbezaan mazhab dalam Islam itu menyebabkan golongan salafi wahabi ini menghukumkan beberapa amalan majoriti umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, sebagai bida’ah, sesat dan syirik yang menjadikan seseorang itu menjadi murtad. Malah bagi pendokong salafi wahabi, pelaku bida’ah bukan sahaja sesat tetapi darah mereka halal untuk dibunuh. Sebagai contoh, mereka menjatuhkan hukum terhadap amalan menyambut Maulud Nabi, sambutan Israk Mi’raj, wirid dan doa secara berjamaah, membaca doa Qunut, menziarah kubur dan bacaan yassin dan tahlil adalah bida’ah. Bagi golongan salafi wahabi, setiap perkara bida’ah adalah sesuatu yang sesat dan setiap yang sesat tempatnya adalah di neraka.

Begitu juga dengan amalan kenduri arwah dan tahlil yang telah menjadi praktis di Malaysia sejak sekian lama. Amalan ini juga dipandang bida’ah oleh golongan salafi wahabi. Malah, mereka juga memutuskan, amalan bertawassul dengan orang yang telah mati, adalah perbuatan syirik yang menjadikan seseorang itu murtad. Masalah timbul apabila kesemua contoh pengamalan tadi (kecuali kenduri arwah) telah difatwakan harus oleh majoriti ulama sejak dahulu hingga sekarang. Ekoran itu, ia diamalkan oleh majoriti umat Islam, khususnya di Malaysia sejak zaman berzaman.

Satu lagi isu besar berkaitan salafi wahabi ialah penolakan mereka terhadap mazhab majoriti umat Islam, termasuk Malaysia dalam bidang akidah, iaitu mazhab Asya’irah dan Matru’diah. Segelintir agamawan salafi wahabi menghukumkan mazhab Asya’irah dan Matru’diah ini sebagai sesat. Justeru, rumusan yang boleh dibuat adalah ‘fahaman dan aliran salafi wahabi berpotensi membentuk pemikiran ekstrem, radikal dan seterusnya terorisme di kalangan pengikutnya’ kerana mereka tidak ragu-ragu mengkafirkan pengikut aliran Asya’riah dan Matru’diah yang majoritinya adalah umat Islam di Malaysia.

Sesuatu fahaman atau aliran yang melihat umat Islam yang lain sebagai sesat, ahli bida’ah dan kafir akan terdorong untuk bertindak ganas terhadap mereka yang dipandang sedemikian. Ia juga boleh mendorong pengikut fahaman sebegini, melakukan kekerasan dan keganasan diatas alasan atau ‘tiket’ untuk memurnikan akidah, mencegah dan menghapuskan kesesatan, kekufuran dan bid’ah yang berlaku. Sedangkan kesemua perkara tersebut hanya merupakan perkara khilafiah dalam agama. Senario ini telah dibuktikan dengan perlakuan pengikut-pengikut Daesh @ ISIS di Raqqa dan Mosul. Sikap keras dan tidak bertolak ansur fahaman salafi wahabi  inilah yang dijadikan sebagai bukti untuk menunjukkan bahawa fahaman salafi wahabi boleh membawa kepada pemikiran ekstrem, radikal dan terorisme.

Terdapat hubungan yang kuat antara agama dan sikap fanatik atau ekstrem. Untuk memahami bagaimana seseorang individu atau kumpulan yang terlibat dengan fanatik agama itu boleh terlibat melakukan perbuatan ganas dengan menggunakan nama Tuhan, boleh difahami dari perspektif sosiolagi bagaimana imaginasi agama digunapakai oleh kumpulan agama, kepimpinan dan pengikut-pengikut untuk membentuk ‘mind setting’ mereka. Seseorang yang fanatik atau kumpulan yang menyokong ekstremisme agama sudah pasti akan melakukan apa sahaja sekiranya mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu direstui atau terdapat dalam perintah Tuhan dan agama.

Pada masa itu mereka dan kumpulan mereka merasakan bahawa mereka adalah sebagai wakil dan jalan bagi Tuhan untuk melaksanakan perintah-Nya di muka bumi ini. Segala tindakan mereka tidak mengira kesan negatif bahkan mereka meyakini akan diberi ganjaran di akhirat dan jika mereka mati, syurga dan bidadari akan menunggu mereka. Konsep menjadikan orang lain sebagai mangsa sudah tidak wujud lagi dan hanya keuntungan yang mereka kira pasti. Fenomena ini yang sedang berlaku dalam konflik di Timur Tengah dewasa ini.

Analisa – Adakah Fahaman Salafi Wahabi Satu Fahaman Yang Ekstrem Dan Merbahaya?

Para ulama Al-Azhar dan pakar-pakar dalam kajian gerakan Islam telah menegaskan bahawa fahaman salafi wahabi adalah satu ajaran dan gerakan yang ekstrem dan berbahaya kepada umat Islam serta dunia. Ini adalah disebabkan fahaman salafi wahabi menyuburkan pemikiran, sikap dan tindak tanduk yang ganas, bengis, memupuk perasaan benci bukan sahaja terhadap Kafir Harbi tetapi juga sesama umat Islam dan yang paling menakutkan ialah golongan salafi wahabi ini tidak ragu-ragu untuk mengkafirkan orang Islam yang bertentangan pendapat dengan mereka.

Di dalam satu simposium di Mesir yang bertajuk ‟Wahabi: Ancaman Sangat Berbahaya Bagi Umat Islam dan Dunia”, tokoh-tokoh yang hadir telah membuat rumusan bahawa sebagai satu bentuk dakwah dan pemikiran, salafi wahabi berdiri di atas prinsip menolak dan mengkafirkan pihak lain. Ia mengancam keamanan dan keselamatan semua negara disebabkan ajaran kekerasan yang sangat berbahaya kerana menggalakkan anak-anak muda untuk melakukan keganasan ke atas masyarakat awam dan pemerintah di atas alasan-alasan yang remeh temeh.

Fahaman salafi wahabi mempunyai pendirian yang sangat negatif terhadap orang Kristian dan Islam sendiri terutamanya golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan golongan Syiah, terhadap wanita dan ilmu, muzik dan segala bentuk seni dan hasil peninggalan ajaran salafi wahabi ini adalah pemikiran radikal atau kekerasan, menolak realiti dan membekukan keintelektualan dalam masyarakat (Jumud). Fahaman salafi wahabi memang sesuai dengan orang yang ego, takbur dan merasakan diri paling sunnah, suci dan paling baik. Sikap begini menjadikan mereka berfahaman radikal dan menganjurkan tindakan teroris. Tidak hairanlah jika fahaman ini mempunyai keserasian dengan golongan pengganas seperti Taliban, Boko Haram, Al-Qaeda, Daesh @ ISIS, KAS dan lain-lain.

Terdapat enam aliran bagi merumuskan tentang fahaman Salafi Wahabi ini. Aliran-aliran tersebut adalah seperti berikut:

 • fahaman ini berkonsepkan literal
 • anti filosopi
 • anti kepada perbahasan
 • anti kebudayaan
 • anti Nomian (menolak untuk menerima kebenaran tradisional)
 • dalaman yang tidak stabil (kerana tiada sistem periksa dan imbang)
 • fahaman ini adalah bersifat agresif dan represif

Sesungguhnya fahaman ini boleh disimpulkan sangat berbeza dengan ajaran mainstream Islam dari konsep budaya, mentaliti dan beragama. Fahaman ini adalah sangat berbahaya yang mana jika ia dicetuskan oleh orang-orang yang tidak berautoriti akan menggalakkan kepada keganasan dan pembunuhan ke atas orang awam yang tidak berdosa. Golongan Wahabi ini terlalu sensitif terhadap perbezaan di kalangan umat Islam lalu mencetuskan permusuhan malah sesama mereka sendiri. Golongan Wahabi juga terlalu rigid terhadap golongan wanita sehingga kaum wanita dianggap sebagai pembawa masalah. Mereka juga terlalu fokus tentang hal-hal tauhid tetapi kurang memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan tauhid umat Islam secara komprehensif.

Golongan salafi wahabi juga meremehkan dan mengabaikan ilmu-ilmu umum seperti teknologi, pengurusan, komunikasi, budaya serta sosiologi kerana berpendapat bahawa ilmu itu bukan ilmu syari‟at. Golongan salafi wahabi juga sebenarnya hipokrit terutamanya dalam aspek fiqah yang melibatkan fotografi. Mereka juga memperlihatkan penampilan secara eksklusif dalam pergaulan seharian seperti cara berpakaian dan lanjutan dari sikap eksklusif ini menyebabkan mereka tidak mahu belajar, bergaul atau mengakui keilmuan orang-orang yang bukan dari golongan salafi wahabi. Ini jelas menunjukkan sikap golongan salafi wahabi yang keras terhadap orang Islam sendiri berbanding dengan orang bukan Islam.

Bagaimana Fahaman Wahabi Menjadi Ancaman Dalam Masyarakat ?

Seperti yang telah dibincangkan, pendokong salafi wahabi amat keras menentang perkara bida’ah dan menjatuhkan hukum kafir murtad kepada pelaku-pelaku bida’ah. Malah golongan salafi wahabi ini tidak ragu-ragu menghalalkan darah sesama umat Islam yang berlainan fahaman dari mereka.

Di dalam masyarakat di Malaysia, amalan-amalan seperti majlis bacaan yassin dan tahlil, sambutan Maal Hijrah, sambutan Maulidur Rasul, sambutan Israk Mikraj, bacaan doa akhir dan awal tahun, bacaan Qunut, wirid dan berdoa secara berjamaah dan berzanji sudah menjadi amalan dan praktis sejak sekian lama. Praktis-praktis inilah yang telah memartabatkan agama Islam dalam masyarakat dan menyatukan orang Melaayu di Malaysia. Adakah amalan-amalan ini telah menyebabkan orang Melayu di Malysia menjadi kafir murtad selama ini?

Dewasa ini sudah ada segelintir ustaz-ustaz dan orang awam yang mula mempersoalkan dan memulaukan amalan-amalan yang dianggap bida’’ah oleh golongan salafi wahabi ini. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa mereka menjadi pendokong kepada fahaman salafi wahabi. Segelintir dari mereka ini menyatakan penentangan ini secara tertutup kerana ingin menjaga pangkat dan jawatan (kerana golongan salafi wahabi juga bersikap sama seperti golongan Syiah iaitu ‘bertaqi’ah’), namun ada segelintir ustaz-ustaz dan individu yang secara terbuka menentang dan memulaukan aktiviti agama yang menjadi amalan-amalan dan praktis masyarakat selama ini.  

Sekiranya fenomena dan senario ini tidak dibendung mulai sekarang, apakah yang akan terjadi kepada masyarakat umat Islam di Malaysia ini. Adakah selepas ini kita akan menyaksikan perpecahan dalam masyarakat kerana ada segelintir ustaz-ustaz muda dan individu yang ekstrem  memulaukan aktiviti-aktiviti agama yang dianjurkan oleh kariah masjid atau masyarakat di kampong-kampung kerana berpendapat ia adalah praktis bida’ah.

Kesimpulan

Salafi Wahabi sebagai satu aliran dan pemikiran yang berdiri atas prinsip menolak pihak lain dan mengkafirkan orang yang bukan dari golongan mereka adalah satu aliran yang jelas sangat merbahaya. Ia mengancam keamanan dan kesejahteraan di seluruh negara – negara Islam kerana ianya menyebarkan pemikiran ekstremis dan radikal.

Aliran pemikiran sebeginilah yang telah menyebabkan pemuda-pemuda Islam mengkafirkan serta melakukan keganasan terhadap pemerintah dan individu Islam yang lain hanya dengan bersandarkan alasan dan sebab yang remeh temeh. Dunia Islam kontemporari telah menyaksikan bahawa fahaman sempit salafi wahabi ini menyebabkan umat Islam berbunuhan sesama sendiri kerana ingin mempertahankan fahaman sempit mereka tanpa ada perasaan tolak ansur. Fenomena dan senario ini boleh kita saksikan dari perlakuan pengikut Daesh @ ISIS, Jemaah Islamiyah, Al-Qaeda, Hizbut Tahrir, Boko Haram dan Al-Shabab.